BELGIAN CAMPAIGN FOR AN ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL (BACBI)
 

 
 

BACBI: Press Releases: Cultural BoycottCultuur is geen promomiddel voor apartheid (Persbericht De Standaard, 6 oktober 2015).
In navolging van een academische boycot eerder dit jaar, laten nu ook 160 kunstenaars en cultuurwerkers weten dat ze niet met de Israëlische overheid samenwerken zolang die een politiek van apartheid, bezetting en discriminatie voert.

De vluchtelingencrisis eist dezer dagen al onze aandacht op. Maar weten we nog dat de eerste grote vluchtelingenstroom na de Tweede Wereldoorlog werd veroorzaakt door de oprichting van de staat Israël? Vier vijfde van de Palestijnen werden verdreven tijdens de etnische zuivering die Palestijnen omschrijven als de Nakba, ‘de Catastrofe’. Nu leven zo’n zes miljoen Palestijnen in de diaspora. Vandaag bouwt Israël als reactie op de huidige vluchtelingencrisis nieuwe muren aan zijn grenzen. Net zoals het een muur bouwt om het Palestijnse volk onder de knoet van een militair regime te houden. De decennialange kolonisering, land­inname, onderdrukking en bezetting door Israël – in overtreding van het internationaal recht – is een van de grote oorzaken van frustratie en geweld in de hele regio.

Wij willen een duidelijk signaal geven aan Israël: stop met die politiek van apartheid, bezetting en discriminatie. Ze maakt een democratische toekomst voor alle bewoners van Israël en Palestina onmogelijk. Kunst en cultuur mag dan een vrijplaats zijn waar kritische zin en uitwisseling mensen dichter bij elkaar kan brengen, de dagelijkse realiteit voor de Palestijnen is er een van verdrukking en vernedering. Enerzijds viseert het Israëlische leger Palestijnse culturele instellingen, sluit cultuurhuizen, verhindert Palestijnse kunstenaars om zich vrij te verplaatsen, en anderzijds gebruikt Israël cultuur als glijmiddel voor zijn koloniaal project. Israël voert oorlog, ook op het culturele vlak.

Hypocriet spel

Deze culturele boycot viseert niet de individuele Israëlische kunstenaar, noch Israëlische gezelschappen of hun producties. Het gaat om een boycot van instituten, festivals en culturele initiatieven die door de Israëlische overheid opgezet worden met het doel de koloniale apartheid en bezetting te legitimeren en vooral ook te banaliseren. Deze actie heeft dan ook niets van doen met antisemitisme.

Zoals pianiste Mireille Gleizes, een van de ondertekenaars, het zei: ‘Boycot is misschien niet de beste manier om dingen te verbeteren, maar na meer dan vijftig jaar schendingen van het internationaal recht door de Israëlische regering en een situatie die erger wordt, voelde ik dat ik moest tekenen, omdat ik geen andere weg zie. In plaats van bruggen bouwen zij muren.’

BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel) en zijn ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat concrete boycotacties het enige vreedzame middel zijn om de druk op Israël te verhogen. Wereldwijd kent deze actie steeds meer succes. Artiesten uit verschillende landen weigeren om nog mee te spelen in dit hypocriete spel. De BDS-beweging (Boycott-Divestment-Sanctions) wordt door Israël zeer gevreesd en tot staatsvijand nummer één uitgeroepen, een teken dat deze geweldloze vorm van druk wel degelijk effectief is.

De agressie tegen de Palestijnen wordt ook in Jeruzalem steeds heviger. De regering van Israël eist ‘in ruil voor de Iran-deal’ van de Verenigde Staten onder meer dat de annexatie van grote delen van de Westbank geaccepteerd wordt. Gevangennemen zonder vorm van proces, scholen en huizen afbreken, collectieve bestraffingen, ze duren onverminderd voort. Op zo’n moment zeggen wij: boycot Israël, ook cultureel!


No to the political abuse of art and culture in the service of apartheid! (Press Release, October 6, 2015)

In the wake of the academic boycott call earlier this year, 160 Belgian artists and cultural workers as well profess their refusal to collaborate in any way with the State of Israel as long as it pursues its policies of apartheid, occupation and colonisation.

The refugee crisis, these days, is claiming all our attention. Do we remember, though, that the first massive stream of refugees after World War II was caused by the establishment of the State of Israel? Implacably, hundreds of thousands of Palestinians were expelled from their ancestral homes and lands as part of the ethnic cleansing the Palestinians themselves recall as al-Nakba, i.e. “the Catastrophe”. Nowadays 6 million of them are living in the diaspora, many of them in refugee camps or fleeing once again. Meanwhile, in a reaction to the present crisis, Israel starts building new walls, in the same way as it builds a wall around the Palestinian people in order to keep it subjugated under a harsh, military regime. Palestine's colonization, dispossession and occupation by Israel, in violation of international law, is one of the important causes of frustration and violence in the whole region.

With our campaign of cultural boycott we wish to give Israel a clear signal: put an end to your policy of apartheid, occupation and discrimination! A democratic future for all the inhabitants of Israel and Palestine is made impossible because of it. Agreed: art and culture may be a sanctuary where critical sense and human exchange can bring people together. For the Palestinians, though, the daily reality is one of repression and humiliation. The occupying Israeli army, on the one hand, is targeting Palestinian cultural institutions and centers and makes freedom of movement impossible for Palestinian artists. On the other hand, Israel is abusing arts and culture as an ideological lubricant for its colonial project. The Israeli state, that is, is waging a war on the cultural front as well.

A hypocritical game.

This cultural boycott does not target individual Israeli artists or artistic companies and their productions. It bears upon institutions, festivals and cultural events set up by the Israeli authorities in order to legitimatize, or most of all: trivialize, its colonial apartheid and occupation. Our commitment to justice for the Palestinians has nothing to do with any kind of anti-Semitism.

As it was formulated by one of our signatories, Mireille Gleizes: “Boycotting is maybe not the best way to improve things and I considered strongly before signing the petition but after more than 50 years of violation of international law by the Israelian government and a situation that becomes worse I felt I had to because I don’t see another way. Instead of bridges they are building walls”.

BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel) and its 600 signatories are convinced that specific boycott activities are the only peaceful way to increase the pressure on the Israeli authorities and their colonial policies. The global boycott campaign has a growing impact. Artists of different countries refuse to play in this hypocritical game. BDS is worrying the Israeli authorities more and more and is now recognized by them as being a “strategic threat” – a sign that this non-violent way of putting pressure is effective, indeed.

These days, in Jerusalem as well as in the West Bank the aggressions against the Palestinians are on the increase, making a lot of victims. In a kind of "exchange for the Iran deal", the Israeli government demands from the US that it’d accept, among other things, the annexation of large parts of the West Bank. Incarcerations without indictment, demolitions of houses and schools, collective punishments, killings, nightly raids... they continue unabated. In such circumstances we keep calling: do boycott Israel, culturally as well!

______________________________ 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier! 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email