BELGIAN CAMPAIGN FOR AN ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL (BACBI)
 

 
 

BACBI: Op-Eds


Over "goedbedoelende obsessies"

Repliek op dhr M.Geleyn in Knack.be (4 oktober 2016): "Vanwaar toch die obsessie van goedbedoelende mensen om zich alleen tegen Israel te richten?" .


Dhr. Geleyn is zo vriendelijk de “goede bedoelingen” te erkennen van de BDS-solidariteitsbeweging. Inhoudelijk, spijtig genoeg, komt hij niet veel verder dan de stoplap “waarom alleen Israël?”, in combinatie met een nauwelijks verhulde oproep om deze democratische beweging buiten de wet te stellen.

Wat het eerste betreft, moge Ik dhr. Geleyn geruststellen: wij hebben wel degelijk ook andere bekommernissen. In vele staten, waaronder dus Israël, wordt het internationaal humanitair recht zwaar geschonden. Inzake moreel verzet echter is het geen kwestie van “óf” de ene “óf” de andere, maar van “óók”: solidariteit met de ene sluit die met de andere niet uit. Het feit dat ook elders regimes misdaden tegen de menselijkheid begaan – in Syrië tegen de eigen bevolking, in Soedan tegen Darfoer, in Turkije tegen de Koerden, enz. – betekent geenszins dat we zouden moeten stoppen met rechtvaardigheid te eisen voor de Palestijnen.

Dat wij, Europeanen, bekommerd moeten zijn om Israëls mensonwaardige onderdrukking van het Palestijnse volk, dunkt ons een kwestie van moreel besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Indien er al sprake is van uitzonderlijkheid, dan betreft zij het uitzonderingsstatuut dat Israël al bijna 70 jaar vanwege de VS én Europa te beurt valt. Enerzijds geniet het van een uitzonderlijke, financiële, economische, militaire, politieke, enz. bevoorrechting. Anderzijds plaatst het zich al jaar en dag boven de wet en mag het straffeloos alle regels van het internationaal recht met voeten treden. Dat het regime dan ook meent zich alles te kunnen permitteren en zelfs zijn “paymaster” te mogen schofferen, bleek zopas nog: amper een week na de ongeziene miljardendeal (38 miljard dollar!) met de VS en op de dag zelf van Peres’ begrafenis, werd de bouw aangekondigd van een nieuwe kolonie diep in Palestijns Bezet Gebied, op gestolen grond. Hier alvast géén “goede bedoelingen” maar enkel brutaal cynisme. De Amerikanen reageerden zeer verbolgen: “het Witte Huis kookte van woede”, aldus een regeringsambtenaar; de aankondiging druiste in tegen Israëls “engagementen” bij de deal. Ik verwijs dhr. Geleyn naar het artikel van Barak Ravid in de Israëlische Haaretz van 5 oktober. Voor Israëls intensifiëring van illegale bouwactiviteiten – sedert 1 september 2015 gaat het om een verviervoudiging – verwijs ik naar Judy Maltz, in Haaretz van 6 oktober.

De BDS-beweging is een rechtenbeweging, geen politieke. Het is haar niet te doen om de vernietiging van Israël maar om de mensenrechten van de Palestijnen: hun recht op zelfbeschikking, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid. Die rechten zijn erkend door de internationale instellingen en zijn verankerd in tal van conventies. Anderzijds wordt de bezetting door bijna alle landen, en met name óók door België, veroordeeld. De hoop dat Israëls Palestinapolitiek alsnog van binnenuit zal worden omgegooid is helaas volkomen illusoir. Sedert 1967, ook na de Oslo Akkoorden, is de Israëlische politiek er altijd een geweest van verdere kolonisering, in strijd met de Vierde Conventie van Genève. De Haaretz-artikels bewijzen nog maar eens dat Israëls vredesretoriek slechts één doel heeft: Palestijnen en de wereld voor steeds meer voldongen feiten te plaatsen. Het perspectief van een leefbare Palestijnse staat is verder weg dan ooit. Wil er een rechtvaardig einde komen aan de bezetting – wat ook in het belang zou zijn van Israël als morele samenleving – dan zal dat enkel gebeuren onder internationale druk. De boycotcampagne, als een democratische, morele en geweldloze strategie , wil daartoe bijdragen. Zij laat zich inspireren door de internationale boycot weleer tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid.

Dhr Geleyn besteedt geen woorden aan het ondraaglijke leed van de Palestijnen (zij krijgen enkel de spreekwoordelijke zwarte piet toegespeeld), maar met zijn voorbeelden uit het buitenland roept hij wel in nauwelijks bedekte termen de Belgische overheid op om op haar beurt de BDS-beweging te verbieden. Dat hij daarmee de vrijheid van meningsuiting in het gedrang brengt, deert hem duidelijk niet, getuige zijn platvloerse aanval tegen de academische ondertekenaars van de BACBI-oproep, “die in onze universiteiten van ons belastinggeld leven”. Dat universitairen juist de morele en intellectuele plicht hebben om in het kader van hun academische vrijheid hun verantwoordelijkheid op te nemen, ook ten aanzien van de wereld, ontgaat hem ten enenmale.

Em. Prof. Dr. Herman De Ley,
in naam van de Stuurgroep van BACBI,

verzonden aan de Knack.be redactie op 7 oktober 2016. URL van de opiniebijdrage van dhr. Mark Geleyn: http://www.knack.be/nieuws/belgie/vanwaar-toch-die-obsessie-van-goedbedoelende-mensen-om-zich-alleen-tegen-israel-te-richten/article-opinion-760493.html.


______________________________
 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier! 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email