Belgian Academics & Artists For Palestine
 

 
 

Belgische Academische Boycott van Israël:


Ondergetekenden, Belgische academici en intellectuelen, steunen de Palestijnse oproep van 2005 voor een academische boycot van Israël. We roepen onze collega’s in de Belgische samenleving daartoe op de medeplichtige Israëlische academische instellingen op een omvattende en consequente wijze te boycotten door het volgende toe te passen:

1. Zich te onthouden van academische samenwerking, medewerking of gezamenlijke projecten met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen.

2. Een uitgebreide boycot te bepleiten van Israëlische instellingen, niét van individuele Israëlische academici, op het nationale en internationale vlak, met inbegrip van de opschorting van elke vorm van financiering en subsidiëring van die instellingen.

3. Te promoten dat internationale academische instellingen zouden desinvesteren uit Israël en multinationale ondernemingen die betrokken zijn bij de systematische schendingen van het internationaal recht die de Staat Israël begaat.

4. Bij te dragen aan de veroordeling van het Israëlische beleid door aan te dringen op resoluties die uitgaan van academische, professionele en culturele verenigingen en organisaties.

5. Een constructieve dialoog te steunen met Israëlische collega’s ten einde gezamenlijk de Staat Israël ertoe te brengen het internationaal recht te eerbiedigen, en zulks in dezelfde geest als de oproep tot gemeenschappelijk verzet uitgaande van de Palestijnse universitairen die het PACBI initiatief hebben gelanceerd.

6. Palestijnse academische en culturele instellingen te ondersteunen.

Verdere informatie over de plaats van de academische boycot binnen de internationale BDS-beweging kan worden gevonden op: https://bdsmovement.net/cultural-boycott.

Nous, universitaires et intellectuels belges, soutenons l'appel palestinien de 2005 pour le Boycott, le Désinvestissement et les Sanctions (BDS). Nous appelons nos collègues de la communauté universitaire belge à boycotter de manière complète et cohérente toutes les institutions universitaires et culturelles israéliennes, en appliquant ce qui suit : 1. S'abstenir de participer à toute forme de coopération académique, de collaboration ou de projet conjoint avec des institutions et des entités de recherche israéliennes ; 2. Préconiser un boycott complet des institutions israéliennes, mais pas des universitaires israéliens individuels, aux niveaux national et international, y compris la suspension de toutes les formes de financement et de subventions à ces institutions ; 3. Promouvoir le désinvestissement et le désinvestissement par les institutions universitaires internationales d'Israël et des sociétés multinationales qui jouent un rôle dans les violations systématiques du droit international commises par l'État d'Israël ; 4. Travailler à la condamnation des politiques israéliennes en faisant pression pour que des résolutions soient adoptées par les associations et organisations académiques, professionnelles et culturelles ; 5. Soutenir un dialogue constructif avec les collègues israéliens pour lutter conjointement pour le respect du droit international par l'Etat d'Israël, dans le même esprit que l'appel à la co-résistance lancé par les universitaires palestiniens, qui ont lancé l'initiative PACBI ; 6. Soutenir les institutions universitaires et culturelles palestiniennes. Om dit engagement te onderschrijven, klik hierboven op "I Endorse" en open het formulier.


__________________________________________

 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier!Site Zoekmachine:

search this site the web
search engine by freefind
 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email